Wstęp w pracy magisterskiej

Prace magisterskie - jak pisać prace magisterskie

Wstęp określany również jako przedmowa, wprowadzenie - to tekst umieszczany zazwyczaj na początku nie tylko dzieła naukowego, pracy magisterskiej i innych opracowań wynikających z podjętych badań, ale także w opracowaniach o charakterze popularnym, w różnych wydawnictwach książkowych, w sprawozdaniach, referatach, w wygłaszanych odczytach itd.

Według powszechnie wyrażanej obiegowej opinii, o dużych trudnościach związanych z pisaniem pracy magisterskiej, również część treści rozpraw dotycząca wstępu, zaliczana jest do trudniejszych elementów pracy magisterskiej, a w wielu przypadkach, jego ostateczne brzmienie może być ostatecznie ustalane dopiero w końcowym etapie realizowanej treści pracy magisterskiej.

We wstępie powinno się skrótowo wyjaśnić, to znaczy wytłumaczyć motywację dla przykładu poznawczą, wypełnienia istniejącej luki w rozwiązywaniu występującego w praktyce problemu, uporządkowanie zróżnicowanych poglądów na określone zagadnienie, związanie analizowanych zagadnień z firmą, konkretnym środowiskiem, itd. Należy podać przyczynę, albo syntetyczne naświetlić, uzasadniające podjęcie problematyki zawartej w treści wykonywanych badań w pracy magisterskiej.

Jeżeli w pracy magisterskiej nie przewiduje się oddzielnego rozdziału, dotyczącego celu i zakresu podejmowanego tematu, a także ewentualnych hipotez, wówczas bardzo ogólne ich ujęcie powinno znajdować się w treści wstępu.

We wstępie można również nadmienić w sposób bardzo ogólny, z jakich materiałów korzystano podczas analizowania poszczególnych zagadnień dotyczących zasadniczego tematu pracy magisterskiej.

W strukturze treści pracy magisterskiej na wstęp zasadniczo przeznacza się od jednej do najwyżej kilku stron tekstu (wstęp nie powinien przekraczać 3 stron), który powinien stanowić tylko tło, wprowadzające do podjętego w pracy magisterskiej problemu.

Należy pamiętać, że wstęp dotyczy zazwyczaj motywacji i tylko syntetycznego wprowadzenia do pracy magisterskiej.

W żadnym przypadku nie należy w tej części pracy podawać nawet w sposób przyczynkowy, uzyskanych wyników badań.

Prace magisterskie

Otrzymane materiały należy traktować wyłącznie jako pomoc w pisaniu własnej pracy. Firma Dorota Wrona oferuje pomoc w pisaniu prac magisterskich o różnej tematyce i stopniu trudności.

Jak pisać pracę magisterską?

prace magisterskie

Dorota Wrona
Chopina 5/8, 20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55,
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95, Regon: 430708329

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości