Poprawa prac magisterskich

Poprawa pracy magisterskiej czy licencjackiej mo?e mie? ró?ny charakter, zarówno w kwestii merytorycznej, polonistycznej b?d? te? technicznej. Wa?nym elementem wspó?pracy jest przygotowanie dla Klienta  dwóch wersji poprawianego tekstu. Jedna z nich to praca gotowa do druku, natomiast druga to wersja robocza, zawieraj?ca wyra?nie zaznaczone miejsca, w których naniesiono korekty, (podkre?lenie tekstu kolorem lub dopisanie odpowiedniego komentarza w miejscy poprawki).

WA?NE: Nasza Firma nie zleca ?adnych dzia?a? innym podmiotom ani osobom trzecim. Dzia?amy zgodnie z prawem. Firma dzia?a ponad 20 lat!

Korekta prac zaliczeniowych (licencjackich, magisterskich itd.),  odbywa si? zgodnie z  konkretnymi, postawionymi na pocz?tku, wymaganiami Zleceniodawcy. ?wiadczymy us?ugi w zakresie pomocy w tworzeniu oraz korekcie ró?nych opracowa?, poprawy prac (gruntown? lub cz??ciow?) zgodnie z prawem.

Dzia?alno?? firmy prowadzona jest legalnie, o czym ?wiadczy wpis do Pa?stwowej Ewidencji, s? to us?ugi z zakresu edukacji, z których ma prawo skorzysta? ka?dy, kto ma problemy z napisaniem b?d? korekt? swojej pracy zaliczeniowej.

Poprawa prac magisterskiej czy licencjackiej jest zagadnieniem z?o?onym i indywidualnym. Trudno wi?c poda? orientacyjn? cen? us?gi. Praca ka?dego Klienta wyceniana jest indywidualnie. Ka?demu Klientowi wcze?niej wyja?niam, zdecyduj? si? Pa?stwo na skorzystanie z mojej us?ugi.

Korekta prac mo?e obejmowa? wiele aspektów, poczynaj?c od poprawy polonistycznej (stylistyka, ortografia, interpunkcja itd.), poprzez formatowanie (tabele, marginesy, spisy itd.), a sko?czywszy na nanoszeniu poprawek wskazanych przez promotora. W ka?dej wymagaj?cej poprawy pracy znajduje si? specyficzne po??czenie tych elementów. Dlatego bardzo istotne jest, aby wysy?aj?c prac? do poprawy przekazali Pa?stwo jak najbardziej wyczerpuj?c? informacj? na temat swoich potrzeb.

Wycena poprawy pracy zajmuje du?o czasu, dlatego jest wygodniej i szybciej gdy otrzymaj? Pa?stwo dok?adn? informacj? o cenie, je?li wytyczne do poprawy b?d? jasne i czytelne. W informacji zwrotnej na temat korekt prac magisterskich, licencjackich zostan? zawarte dok?adne informacje dotycz?ce tego co, za jak? cen? oraz w jakim terminie mo?e zosta? wykonane. Mog? Pa?stwo nie zdecydowa? si? na skorzystanie z oferty lub przyj?? j? w ca?o?ci lub w cz??ci. Prosz? zwróci? uwag?, ?e zostanie wykonane dok?adnie to, co zosta?o obj?te wycen? korekt prac. Dlatego te?, je?eli chc? si? Pa?stwo upewni?, ?e jaki? element zostanie wykonany, a wydaje si? Pa?stwu, ?e nie zosta? obj?ty wycen? ? prosz? wyja?ni? to przed wp?at? zaliczki.

Abym wcze?niej mog?a wykona? wycen? prosz? w emailu przys?a? nast?puj?ce informacje:

 • plik zawieraj?cy aktualn? wersj? pracy, cel - sprawna korekta prac;
 • list? poprawek, które maj? zosta? naniesione (je?li nie s? zawarte w aktualnej wersji pracy) ? szybka i czytelna wycena korekta prac;
 • wytyczne do formatowania pracy (je?li ma zosta? wykonane formatowanie) ? dostosowanie korekty prac do wymaga? uczelni;
 • wszelkie materia?y, które mog? by? potrzebne lub pomocne w czasie poprawy pracy magisterskiej czy licencjackiej.

Ile kosztuje korekta pracy magisterskiej?

Cena korekty pracy magisterskiej zale?y przede wszystkim od tego jaki rodzaj poprawek ma zosta? wprowadzony. Je?li potrzebna jest korekta pracy pod kontem polonistyczna (poprawa przecinków, ca?o?ciowa korekta interpunkcji, b??dów ortograficznych, stylistycznych itp.) cena b?dzie zale?a?a od d?ugo?ci korygowanej pracy. Je?li potrzebna jest korekta pracy w zakresie prawid?owo?ci zamieszczenia przypisów (np. potrzeba zmiany sposobu wprowadzanych przypisów) cena b?dzie zale?a?a od tego, jakie zmiany maj? zosta? wprowadzone i ile jest przypisów w korygowanej pracy. Je?eli zachodzi potrzeba zmian konstrukcji rozdzia?u etc. Dlatego zawsze przed podj?ciem si? korekty pracy zostanie przedstawiona wycena z wyszczególnionymi elementami o dok?adnym zakresie korekty pracy, okre?la si? równie? co i za jak? cen? zostanie wykonana poszczególna cz??? korekty pracy.

Korekta pracy zale?y od:

 • d?ugo?ci pracy;
 • tre?ci korygowanej pracy;
 • elementów graficznych (tabele, wykresy, rysunki, schematy);
 • rodzaju wprowadzanych poprawek (np. merytoryczne, statystyczne, uaktualnienie literatury czy tez polonistyczna korekta pracy);
 • konieczno?ci formatowania pracy.

Czas wykonania poprawy pracy?

Przewidywany czas trwania korekty pracy oraz termin jej oddania zostaje okre?lony na pocz?tku w chwili wyceny korekty pracy. Standardowo jest to od 7 do 14 dni. Czas ten zale?y od ilo?ci i charakteru poprawy pracy. Przewa?nie nie ma mo?liwo?ci wykonania korekty na nast?pny dzie?, a je?li konieczna jest poprawa pracy w krótkim czasie mo?e zosta? to policzone jako ekspress. Cena takiej ekspresowej korekty pracy magisterskiej jest zazwyczaj wy?sza.

Korekta prac ? dajemy gwarancj?!:

 • Skuteczno??
 • Terminowo??
 • Wysoka jako?? korekty prac
 • Brak dodatkowy op?at
 • Kontakt online (tel., email)

Poprawiamy prace magisterskie i licencjackie z nast?puj?cych dziedzin wiedzy:

 • rachunkowo?? i finanse,
 • ekonomia,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo cywilne itp.,
 • bankowo??,
 • analiza ekonomiczno-finansowa,
 • analiza statystyczna,
 • badania ankietowe.
 • analiza ekonomiczna

Zapraszam do kontaktu!

ZUIFK ? DOROTA WRONA
ul. Chopina 8
Lublin

NIP: 712-165-56-95
Regon: 430708329

Tel. 696 077 619, ( 81) 534-73-55

E-mail: korekta_poprawa_prac@tlen.pl

Poprawa plagiatu

Poprawa plagiatu pracy jest dosy? ?mudnym, czasoch?onnym i wbrew pozorom trudn? czynno?ci?. Wychodz?c na przeciw wymaganiom, portal oferuje prace typu:

 • Poprawa plagiatu do progu 5%
 • Korekta pracy pod wzgl?dem stylistycznym
 • Redakcja pracy pod wzgl?dem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Ka?da z tych czynno?ci wykonywana jest kilkakrotnie by, jako?? pracy by?a na najwy?szym poziomie. Gwarantuj? rzeteln? korekt? opart? na najnowszych zasadach uj?tych w S?ownikach J?zyka Polskiego. By praca by?a p?ynna, pozbawiona plagiatu i poprawna pod ka?dym wzgl?dem napisz lub zadzwo? i zapytaj o szczególny.

Po wykonaniu pracy gwarantuj?, ?e wska?nik (II) b?dzie wynosi? poni?ej 5%. Ka?de zlecenie korygowane jest 3-krotnie tak, aby ?aden z b??dów nie posta? pomini?ty.

Poprawa pracy magisterskiej

Merytoryczna poprawa pracy nast?puje po uwidocznieniu konkretnych niedoci?gni?? w pracy. Korekta merytoryczna dotyczy zarówno logicznej strony tre?ci pracy, spójno?ci z tematem, dopisania brakuj?cych tre?ci itp.

Korekta polonistyczna

Korekta polonistyczna to dok?adne przeanalizowaniu pracy pod k?tem b??dów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych itp.

Poprawa techniczna pracy

Korekta prac magisterskich

Wierzymy, ?e tylko specjalista z konkretnej dziedziny wiedzy jest w stanie poprawi? i skorygowa? prac? magistersk? lub licencjack?.

Wszystkie nasze pisemne opracowania (prace magisterskie, licencjackie) mog? by? wykorzystane wy??cznie w taki sposób, aby nie narusza? art. 272 KK oraz przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nasi Klienci?

Naszymi Klientami s? zarówno osoby prywatne jak i firmy (banki i instytucje finansowe). Opracowania wykonywane s? wy??cznie na indywidualne zamówienie Klienta.

Dzia?alno?? w zakresie pomocy przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich prowadzona jest legalnie od 1998 roku. Pisanie prac to nasza podstawowa dzia?alno??! Zaufaj specjalistom a nie amatorom, których du?o jest w Internecie. Dzia?amy na rynku ju? od wielu lat.

Dorota Wrona
Chopina 5/8, 20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55,
tel. kom. 0 696 077 619

e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95

Regon: 430708329

 

Profesjonalna poprawa prac licencjackich i magisterskich - zadzwo?, napisz emaila! 20 lat do?wiadczenia!


Poprawa prac © 2012 Dorota Wrona poprawa i korekta - prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowo?ci, ekonomii, bankowo?ci