Jak pisać pracę magisterską

Podczas pisania pracy magisterskiej mogą występować problemy pod względem edytorskim, a także natury terminologicznej, które powinny być wyjaśnione, na podstawie dostępnych leksykonów, lub słowników terminów kluczowych i branżowych, dla przykładu ekonomicznych, słowników wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, a także encyklopedii.

Nie jest wskazane nadmierne używanie słów obcego pochodzenia, a także naszpikowanie tekstu zwrotami oraz terminologią obcojęzyczną. Tam gdzie użycie obcego terminu, także łacińskiego, dobrze komponuje z tekstem, nie należy go unikać. Niejednokrotnie właściwie użyty obcy wyraz, czy zwrot czyni pracę bardziej interesującą.

W celu uniknięcia różnych interpretacji używanych w pracy magisterskiej określeń, czy też definicji powinno się je, w uzasadnionych przypadkach, umieścić nawet w oddzielnym rozdziale, czy też podrozdziale. Poza tym należy je uściślić, a także objaśnić, powołując się przy tym na właściwych autorów, względnie na ustawy, rozporządzenia, czy inne akty prawne.

Należy zauważyć, że każdą pracę magisterską ocenia się również od strony formalnej, między innymi w odniesieniu do poprawności używanego języka, opanowania techniki zrozumiałego i poprawnego pisania pracy magisterskiej, a także zgodnym z przyjętymi zasadami związaniu treści pracy z odpowiednią literaturą i materiałami źródłowymi. Tekst pracy magisterskiej powinien wiernie odtwarzać oraz przedstawiać analizowany i opisywany problem.

Podczas pisania pracy magisterskiej nie należy używać zwrotów, a także wyrażeń charakterystycznych dla słownictwa środowiskowego oraz regionalnego i archaizmów.

Pracę magisterską powinna cechować komunikatywność przejawiająca się nie tylko przestrzeganiem zasad poprawności językowej i stylu wypowiedzi, ale również jednoznacznym oraz logicznym opisem stosowanych metod badawczych.

Piszącym pracę magisterską, w tym również prace licencjacką, zaleca się używanie bezosobowej formy czasowników, dla przykładu wykonano, stwierdzono, przeanalizowano, udowodniono, ustalono na podstawie wykonanych badań, że... itd.. Należy zaś unikać sformułowań: wykonałem, stwierdziłem itd.
Jeżeli w pracy magisterskiej zostanie przyjęta forma bezosobowa, to powinna być konsekwentnie realizowana podczas pisania całego tekstu pracy.

W redagowanej pracy magisterskiej należy unikać budowania nadmiernie długich zdań, o zbędnie rozwlekłej treści, niejednokrotnie dotyczącej dla przykładu kilku różnych problemów. Łatwiej jest w formułowanych krótszych zdaniach uniknąć popełnienia błędów stylistycznych.

Niewłaściwe jest również skrótowe wyrażanie myśli, ustaleń, czy też tylko fragmentaryczne, pobieżne interpretowanie uzyskanych wyników z podjętych badań w pracy magisterskiej.

Nie powinno się także tych samych, względnie zbliżonych do siebie problemów, czy też zagadnień, kilkakrotnie powtarzać, w celu zbędnego zwiększenia objętości pisanej pracy magisterskiej.

Tekst pracy magisterskiej opracowany starannie powinien zawierać wierny i wolny od zniekształceń opis stanu faktycznego i subiektywnie niezdeformowanego, rzeczywistego obrazu uzyskanych oraz poddanych analizie wyników badań.

Wykonujemy Korekty prac magisterskich i licencjackich

Pisanie prac obejmuje: pomoc w pisaniu pracy magisterskiej, dyplomowej, licencjackiej, inżynierskiej czy zaliczeniowej.

Opracowanie własne w pdf do pobrania dotyczące pisania prac magisterskich

Otrzymane materiały należy traktować wyłącznie jako pomoc w pisaniu własnej pracy. Wszystkie poniższe uwagi odnoszę się również do prac licencjackich.

Poprawa plagiatu

Dorota Wrona
Chopina 5/8
20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95
Regon: 430708329

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości