Prace magisterskie - Metody gromadzenia materiału

Korekta prac

Do metod gromadzenia materiałów źródłowych zalicza się między innymi metodę: ankietową, obserwacji, eksperymentu, wywiadu, itp.

Metoda ankietowa polega na użyciu w badaniach opracowanego kwestionariusza zawierającego pytania przekazywane przez ankietera do udzielenia odpowiedzi przez reprezentatywną grupę respondentów.

W pracy magisterskiej ankieta może być przeprowadzona w celu uchwycenia tendencji badanego zjawiska w określonym (czasie), momencie (ankieta jednorazowa), lub też w odpowiedniej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, zarządzania, lub postępu techniki albo organizacji pracy, względnie w regularnych odstępach czasu, a więc comiesięcznie, rokrocznie określa się to również jako ankieta okresowa.

W pracy magisterskiej ankietę wykorzystuje się przede wszystkim w celu uzyskania niezbędnych informacji, umożliwiających badaczowi ich gromadzenie, a więc uzyskanie w procesie komunikowania się z innymi osobami - respondentami - odpowiadającymi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym.

Należy również pamiętać, że w pracy magisterskiej pytania powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, nieskomplikowany oraz we właściwej kolejności a więc od najprostszych do coraz trudniejszych, a także nie drażliwe, obraźliwe, czy też złośliwe. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym nie powinny odbiegać od ustalonego celu i zakresu podejmowanych badań.

Jeśli jest to możliwe to projekt ankiety powinien być sprawdzony za pomocą badań pilotażowych.
Zestaw pytań nie może sugerować odpowiedzi i powinien być tak ustalony, aby nie musiały być w nieco innej formie powtórzone.

Kwestionariusz ankietowy zazwyczaj powinien składać się z trzech następujących po sobie części:

  • wstępnej zawierającej informacje o ankieterze oraz dane o celu i zakresie podejmowanych badań dla przykładu w celu zebrania odpowiednich materiałów dokumentacyjnych niezbędnych do podejmowanej pracy magisterskiej, a także w jaki sposób należy ankietę wypełnić,
  • charakterystyki (ogólnej) i tylko anonimowej respondenta, dotyczącej wieku, płci, wykształcenia, stażu pracy w zawodzie, miejsca zamieszkania (miasto, wieś), itp.,
  • zawierającej pytania merytoryczne związane bezpośrednio z celem i zakresem badań.

Pytania powinny być formułowane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, nie budzący żadnych wątpliwości wśród respondentów, a także powinny być ułożone według logicznego porządku. W pracy magisterskiej uzyskane poprzez badania ankietowe materiały powinno się, w miarę możliwości, przetworzyć według metod matematyczno-statystycznych oraz zestawić w tablicach, diagramach lub wykresach.

Sondaż - to badanie opinii publicznej, za pomocą ankiety (kwestionariusza ankietowego), albo wywiadu od osób wchodzących w skład prób reprezentatywnych określonej zbiorowości. Sondaż związany jest z techniką badania opinii publicznej, polegającą na zbieraniu materiałów dotyczących informacji, opinii, postaw, albo oczekiwań, czy też motywów, bezpośrednio względnie pośrednio kształtujących określone sytuacje, czy też decyzje lub zdarzenia.

Sondaż polega na gromadzeniu odpowiedzi na te same pytania zadawane określonej grupie ludzi. Badania sondażowe, opierające się na przesłankach naukowych, mogą być wykorzystywane przy zbieraniu odpowiednich materiałów źródłowych w zakresie możliwie dokładnego opiniowania, czy też rozpoznawania (diagnozy) badanych zjawisk m.in. na podstawie publicznie wyrażanych poglądów przez respondentów.

Metoda wywiadu związana jest z gromadzeniem wypowiedzi na przygotowaną wcześniej listę pytań. Wywiad jest jawny, kiedy badacz jawnie rejestruje (zapisuje lub nagrywa) wypowiedzi badanego, względnie niejawny, kiedy wypowiedzi badanego są zapamiętywane przez badacza lub utrwalane przez niego za pomocą ukrytych środków technicznych.

Pytania powinny być zadawane zawsze w tej samej kolejności. Pytający powinni zachowywać obiektywną, w żadnym przypadku bez sugerowania, jednakową postawę wobec osób, które mają się ustosunkować do pytań, tj. respondentów wywiadu.

Metoda obserwacji ma zasadnicze znaczenie na etapie gromadzenia pierwotnych materiałów źródłowych, gdyż pozwalają one na wykrycie określonych cech, ich nasilenie oraz wykrycie i zbadanie stosunków, a także współzależności między obserwowanymi podiotami.

Metoda obserwacji znajduje szczególne zastosowanie m.in. w pracach nad analizą zarządzania i organizacją pracy w firmie.

Do gromadzenia odpowiednich materiałów dokumentacyjnych w metodzie obserwacji mogą być wykorzystywane takie urządzenia techniczne, jak kamery wideo, chronometry, stopery, itd.

Metoda eksperymentów umożliwia zdobywanie odpowiednich materiałów dokumentacyjnych głównie poprzez organizowanie doświadczeń, prób, czy też eksperymentów.

Eksperyment jest jedną z metod służących do sprawdzania hipotez, przypuszczeń, mających ułatwić naukowe wyjaśnienie, sprawdzenie założonego prawdopodobieństwa przyczynowych, a także umożliwiających zbadanie relacji między przyczyną a skutkiem.

Prace magisterskie

Gromadzenie materiałów przy pisaniu pracy magisterskiej

Dorota Wrona
Chopina 5/8, 20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55,
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95, Regon: 430708329

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości