Ogólne metody badawcze wykorzystywane w pracy magisterskiej

Korekta prac magisterskich

Do podstawowych ogólnych metod badawczych w pracy magisterskiej związanych z przetwarzaniem materiału badawczego zaliczane są:

  • metody analityczne którym często zarzuca się że w wielu przypadkach tracą z pola widzenia całokształt badanego przedmiotu,
  • metody syntetyczne, polegające na zestawianiu i ujmowaniu szczegółów w całość.

W pracy magisterskiej obie te metody wzajemnie się uzupełniają, tworząc łącznie jednolity proces badawczy. Składają się one z dwóch etapów: rozłożenia przedmiotu badań na elementy metodą analizy i po szczegółowych badaniach każdego z wyodrębnionych elementów ich połączenia, czyli syntezy w jedną całość.

Korelacja w sensie statystycznym oznacza współzależność, wzajemne powiązanie, czyli związek pomiędzy zmiennymi (korelacja liniowa, krzywoliniowa) i dotyczy ich zależności. Korelacja dodatnia występuje wówczas, gdy przy wzroście wartości jednej cechy statystycznej rośnie wartość drugiej cechy. Natomiast korelacja ujemna zachodzi wówczas, gdy wzrostowi wartości jednej cechy statystycznej odpowiada zmniejszenie się wartości cechy drugiej.

Funkcja regresji umożliwia wyznaczenie oczekiwanej wartości, będącej niekiedy wartością prognozowaną.
Korelacja (dodatnia lub ujemna) stanowi o rodzaju zależności pomiędzy dwiema (lub więcej) wielkościami, przy których zmianie jednej z nich odpowiada zmiana drugiej (w kierunku identycznym lub odwrotnym). Zespół przyczyn (zmiennych niezależnych) w rezultacie działania, których występuje określone zjawisko ekonomiczne (skutek dotyczący zmiennych zależnych) jest bardziej liczny, niż zespół przyczyn, których skutkiem jest np. zdarzenie przyrodnicze.

Do materiałów źródłowych, które mogą być wykorzystywane w pracy magisterskiej zalicza się przede wszystkim wyniki własnych badań empirycznych opartych na doświadczeniu, a także publikacje oraz materiały dokumentacyjne mogą to być różne sprawozdania, raporty itp., uzyskane z danej jednostki.

Oferujemy profesjonalną pomoc przy pisaniu prac magisterskich.

Poniżej przedstawiamy materiały pomocne przy pisaniu własnej pracy

Prace magisterskie

Dorota Wrona
Chopina 5/8, 20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55,
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95, Regon: 430708329

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich, pisanie prac, mapa strony


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości