Podejście kompleksowe badań w pracy magisterskiej

Korekta prac magisterskich

Podejście to łączy podejście idiograficzne i nomotetyczne, co w ocenie badaczy zapewnia osiągnięcie lepszego, bywa że maksymalnego efektu badawczego.

Lepszemu poznaniu badanego zjawiska w ramach podejścia kompleksowego (hybrydowego) sprzyja tak zwana triangulacja. Najczęściej wyróżnia się następujące jej rodzaje:

  • triangulację źródeł danych - porównywanie informacji na temat jakiegoś zjawiska czy obiektu, ale pochodzących z różnych okresów, różnych etapów badania bądź np. z relacji osób zajmujących różne pozycje w organizacji,
  • triangulację teoretyczną - analizowanie pozyskanych danych z perspektywy wielu różnych koncepcji teoretycznych,
  • triangulację badaczy - pozyskiwanie danych ich interpretowanie przez badaczy o różnym profilu zawodowym, a co z tym się wiąże różnym arsenałem metod i technik badawczych,
  • triangulację metod i technik badawczych, która wiąże się z obowiązkiem ich świadomego dobierania oraz koniecznością znajomości stojących za każdą z nich koncepcją teoretyczną, dokładnie tłumaczącą rozumienie przedmiotu pomiaru. Triangulacja ta stosowana jest w podejściu kompleksowym przez pojedynczego badacza.

Omawiając podejście kompleksowego należy zauważyć, że wiąże się ono ze znacznym wydłużeniem czasu pozyskiwania informacji, co tym samym znacznie podnosi koszty badania. W fazie przygotowywania danych do obliczeń statystycznych pojawia się również konieczność przekodowania danych jakościowych na zmienne wyrażone w języku liczb (ilościowym).

Do ogólnych metod wnioskowania z podejmowanych badań naukowych zalicza się:

  • metodę indukcyjną, która polega m.in. na wyprowadzaniu ogólnych wniosków na podstawie empirycznie (dowodów opartych na doświadczeniu) ustalonych zjawisk, od szczegółu do ogółu,
  • metodę dedukcyjną polegającą na wnioskowaniu od ogółu do szczegółu, tj. na wyciąganiu wniosków z pojedynczych przypadków wchodzących w skład ustalonych podczas badań zjawisk ogólnych,
  • metodę redukcyjną polegającą na uzasadnieniu przesłanek na podstawie wynikających z nich wniosków. Przykładowo nadmienia się, że w metodzie redukcji wyklucza się sztucznie skonstruowane wzorce i modele poddawane weryfikacji przez porównanie z rzeczywistością. Redukcja stanowi odwrócenie kierunku wnioskowania dedukcyjnego.

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości