Zawartość wstępu w pracy magisterskiej

Prace magisterskie - jak pisać prace magisterskie

Wstęp pracy magisterskiej powinien zawierać:

  • krótkie uzasadnienie realizowanego tematu pracy magisterskiej, a także zaplanowany cel (naukowy, poznawczy, ekonomiczny, gospodarczy, socjalny: organizacji i zarządzania, turystyki i rekreacji, ekonomii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zagrożenia wypadkowością, kształtowania warunków życia i pracy, itd),
  • ogólny zakres podmiotowy (dotyczący osoby fizycznej lub prawnej, firmy, przedsiębiorstwa produkcyjnego, czy też usługowego, banku itp.) oraz przedmiotowy (związany z obiektem zainteresowań, produktem, tematem lub zagadnieniem rozwiązywanym), podejmowanej problematyki naukowo-badawczej, jak również dotyczący analizy badanego problemu, w określonym horyzoncie czasowym,
  • krótką charakterystykę zastosowanych w pracy magisterskiej metod badawczych,
  • cel poznawczy, naukowy, teoretyczny, praktyczny, względnie porządkujący według własnych przemyśleń, idei organizacji pracy oraz zarządzania w konkretnej firmie lub w zakresie poszczególnych stanowisk pracy, z punktu widzenia ekonomicznego, osiąganych efektów i wskaźników technicznych, finansowych, wdrażanych osiągnięć nauki i postępu technicznego,
  • syntetyczną informację o treści poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej, ale nie o ich wynikach. Należy opisać jakie treści zawiera rozdział pierwszy, co zostało ujęte w rozdziale drugim, co przedstawiono w rozdziale trzecim, o czym informuje, lub co zawierają inne rozdziały pracy magisterskiej.

W końcowym akapicie wstępu można ale nie jest to warunek konieczny umieścić zdanie, że przykładowo: "niniejsze opracowanie może się przyczynić do bardziej właściwego funkcjonowania jednostki", względnie "że dotyczy poszukiwania nowych czynników podnoszących efektywność zarządzania majątkiem, lub dochodzenia do osiągania wyższych wskaźników finansowych", itd.

Autor pracy magisterskiej może w zakończeniu treści wstępu umieścić słowa podziękowania za udzieloną pomoc przy gromadzeniu materiału dokumentacyjnego jednostkę, instytucjom, a także osobom, które nie były zobowiązane do świadczenia takiej pomocy.

Prace magisterskie

Firma Dorota Wrona oferuje pomoc w pisaniu prac magisterskich o różnej tematyce i stopniu trudności.

Jak pisać prace magisterskie?

Dorota Wrona
Chopina 5/8, 20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55,
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95, Regon: 430708329


Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości