Podejście nomotetyczne w pracy magisterskiej

Prace magisterskie - jak pisać prace magisterskie

Podejście to zmierza do ustalenia uniwersalnych reguł i prawidłowości rządzących badanymi zjawiskami. W pracy magisterskiej po określeniu przestrzeni wpływających na badane zjawisko, uwzględnianych w postępowaniu badawczym zmiennych, należy dokonać ich operacjonalizacji, a więc przełożenia na wskaźniki behawioralne i język ilościowy - kodowania za pomocą liczb. Decyzje te determinują wybór narzędzi badawczych.

Kolejne rozstrzygnięcia dotyczą próby badawczej. Losowy dobór osób badanych powoduje, że badani zachowują wszystkie właściwości populacji, z której pochodzą, a rozkład otrzymanych wyników zbliżony jest do normalnego. Badana próba może być celowa. Dobór uczestników badań następuje w oparciu o wyznaczone arbitralnie kryteria, a więc uzasadnione przyjmowaną teorią, stanem wiedzy i celami badawczymi. Na przykład, można wybierać obiekty do badań tak, aby istniejące między nimi różnice były jak najmniejsze oraz by w wyniku zastosowanego zabiegu wydobyć i lepiej rozpoznać podstawowe własności badanych zjawisk czy obiektów. Postąpić można też odwrotnie. Wówczas do puli badanych obiektów włącza się te, które różnią się między sobą pod wieloma względami, aby zidentyfikować i lepiej zdiagnozować potencjalne podobieństwa zachodzące między tymi obiektami oraz rozpoznać przyczyny istniejących różnic.

Celowy dobór może wiązać się także z dążeniem do zweryfikowania założeń jakiejś istniejącej i ekspansywnej teoretycznie koncepcji. W tym przypadku w pracy magisterskiej poszukuje się i wybiera do badań obiekty, które wydają się przeczyć tej teorii i które będą dla niej sprawdzianem jej trafności.

W podejściu nomotetycznym często wykorzystuje się statystyczne techniki obliczeniowe takie przykładowo, jak współczynniki korelacji między elementami badanego zjawiska ze względu na liczbę tych elementów i rodzaj skali pomiarowej oraz testy istotności różnic dla danych uzyskanych z pomiaru tej samej grupy badawczej lub z pomiaru różnych grup badawczych.

Czytaj różnież: Jak pisać prace magisterskie

Pisanie prac magisterskich

W podejściu diagnostycznym, które wykorzystuje się najczęściej w metodyce badawczej pracy magisterskiej, znajdują zastosowanie trzy podstawowe zasady postępowania badawczego, a mianowicie:

- idiograficzne,
- nomotetyczne,
- kompleksowe (hybrydowe).

prace magisterskie

Dorota Wrona
Chopina 5/8
20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55,
tel. kom. 0 696 077 619

e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95
Regon: 430708329

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości