Podejście i metody badawcze wykorzystywane w pracy magisterskiej

Prace magisterskie - jak pisać prace magisterskie

W podejściu diagnostycznym, które wykorzystuje się najczęściej w metodyce badawczej, znajdują zastosowanie trzy podstawowe zasady postępowania badawczego, a mianowicie: idiograficzne, nomotetyczne i kompleksowe (hybrydowe).

Podejście idiograficzne w pracy magisterskiej

Podejście idiograficzne w pracy magisterskiej ma zastosowanie wówczas, gdy przedmiotem badania mają być zjawiska, które ze swej natury niełatwo poddają się uogólnieniu. Dlatego też badacz nastawia się na wyczerpujący opis pojedynczych zjawisk, ich niepowtarzalność i wyjątkowość, wraz z próbą uchwycenia tych zdarzeń zewnętrznych, które mogłyby te zjawiska kształtować, zmieniać jakościowo.

Zakłada się, że prowadzone badanie w pracy magisterskiej mają charakter indywidualny. Badaniu mogą zostać poddane liczne przypadki, z tym jednak, iż są one traktowane jako fenomeny. Dlatego też podlegają oddzielnej, pogłębionej analizie, która może tworzyć podwaliny uogólnień, ale sformułowanych z dużą ostrożnością. Poprawę rzetelności tego typu badania zapewni zwiększenie liczby badaczy, aktywnie biorących w nim udział. Przeprowadzają oni wówczas niezależny wobec siebie pomiar interesującego ich zjawiska, dokonują interpretacji uzyskanych danych i samodzielnie formułują wnioski. Tak otrzymane oceny poddawane są następnie konfrontacji i uzgadniane w toku merytorycznej, otwartej dyskusji.

Podejście to jest często stosowane w badaniach stanowiących podbudowę empiryczną pracy magisterskiej, które w swym zakresie obejmują jeden obiekt, zazwyczaj jest to firma, instytucja, określony teren. W pracy magisterskiej jako podmiot badań przyjmuje się zagadnienie, proces gospodarczy, czy zjawisko społeczne, system wynagradzania pracowników, system zapewniania jakości, kształtowanie potencjału pracy pracowników, gospodarkę materiałową, czy zjawisko bezrobocia.

Czytaj również:

Jak pisać pracę magisterską?

Prace magisterskie

W podejściu diagnostycznym, które wykorzystuje się najczęściej w metodyce badawczej pracy magisterskiej, znajdują zastosowanie trzy podstawowe zasady postępowania badawczego, a mianowicie:

- idiograficzne,
- nomotetyczne,
- kompleksowe (hybrydowe).

Otrzymane materiały należy traktować wyłącznie jako pomoc w pisaniu własnej pracy.

Dorota Wrona
Chopina 5/8
20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95
Regon: 430708329

 


Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości