Konstrukcja pracy magisterskiej

Prace magisterskie - jak pisać prace magisterskie

Podstawowymi jednostkami podziału pracy magisterskiej są rozdziały, wśród których wyróżnia się podrozdziały, zależnie od potrzeb, pierwszego, drugiego, trzeciego i dalszych stopni. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie rozdziały muszą mieć taką samą strukturę wewnętrznego podziału. O liczbie rozdziałów, a także podrozdziałów, jako autonomicznie wyróżnionych części pracy magisterskiej, decyduje przede wszystkim różnorodność zawartych i opisywanych problemów, a także dających się wyodrębnić zagadnień.

Tytuły rozdziałów zazwyczaj pisane są dużymi literami (wersalikami), natomiast podtytuły pisze się zazwyczaj małymi literami. Po tytule oraz podtytułach nie stawia się kropki. Należy podkreślić, że tytuły rozdziałów i podrozdziałów muszą mieć identyczne brzmienie zarówno w treści, jak i w ich spisie. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy magisterskiej powinny być możliwie krótkie, językowo poprawne, a przede wszystkim adekwatne do zawartych w nich treści.

W celu wyróżnienia tytułów rozdziałów i podrozdziałów pracy magisterskiej powinno się między nimi, a tekstem pracy zachować większy odstęp.

Podział tekstu pracy magisterskiej na "części" zamiast na rozdziały nie jest wskazany. Nie powinno się gmatwać zanadto szkieletu pracy magisterskiej. Konstrukcja pracy magisterskiej powinna być przejrzysta, a jej układ logiczny i łatwy do zrozumienia.

Tytuły poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej mogą być numerowane cyframi rzymskimi lub arabskimi. Natomiast podrozdziały zazwyczaj numeruje się cyframi arabskimi, rzadziej małymi literami alfabetu łacińskiego.

W pracach magisterskiej najczęściej stosowanymi ilustracjami są:

  • wykresy, diagramy, schematy, rysunki;
  • fotografie dokumentacyjne.

W pracy magisterskiej wszystkie ilustracje powinny być opatrzone podpisem, kolejno ponumerowane i opatrzone tytułem. Podpis ilustracji powinien być krótki i ściśle nawiązujący do treści w niej wyrażonej. Umieszcza się je pod ilustracją i poprzedza skrótem: Rys. (rysunek) lub Ryc. (rycina), kolejnym numerem według cyfr arabskich i tytułem.

Do wszystkich nazw ilustracji w pracach magisterskich (wykresów, diagramów, rysunków, fotografii, schematów, itp.), w praktyce używa się jednolitego określenia rysunek (Rys.), lub rycina (Ryc), a ich numeracja powinna być ciągła w całej pracy magisterskiej lub licencjackiej.

Pod rysunkami należy zawsze podawać informacje o źródle ich pochodzenia dla przykładu opracowanie własne na podstawie danych analizowanego podmiotu, opracowanie oryginalne, lub pochodzące z konkretnego źródła. Rysunek zawiera graficzny obraz ogólnej prezentacji analizowanego zjawiska względnie zbiorowości, w sposób zwięzły, bardziej zwarty, syntetyczny. Przy czym w wielu przypadkach w pracy magisterskiej rysunki dostarczają informacji oraz zależności między wielkościami w zakresie mniej dokładnym niż zamieszczane w zestawieniach tabelarycznych dane liczbowe. Niewątpliwą zaletą rysunków jest ich przejrzystość, a także i to, że powinny zarówno korespondować z treścią pracy, jak również ją wzbogacać. Dlatego też rysunki powinny być przedstawiane w sposób wzbudzający powszechne zainteresowanie czytelnika.

Cechą charakterystyczną rysunków powinna być atrakcyjna i zarazem komunikatywna graficzna forma przedstawienia analizowanych współzależności z jednoznaczną oraz powszechnie zrozumiałą treścią. Graficzna prezentacja wyników badań najlepiej ilustruje określone zależności oraz wzbogaca całą treść pracy magisterskiej.

Wykres inaczej określany jako diagram, histogram, to graficzna, rysunkowa forma prezentacji danych statystycznych lub stochastycznych.

W pracy magisterskiej za pomocą wykresów charakteryzuje się, oraz przedstawia występujące w zbiorowości liczby, relacje lub zależności, a także korelacje, względnie tendencje i inne ogólne prawidłowości między wartościami różnych spostrzeżeń oraz cech ustalonych wyników badań.

Zadaniem wykresu jest większe zwrócenie uwagi na tendencje, czy też różnice lub wpływu różnych czynników na malejący lub dynamiczny wzrost, występujących zmian na zachodzące trendy wśród analizowanych współzależności między określonymi, badanymi wielkościami. Niebagatelną rolę, w motywacyjnych aspektach organizacji czasu pracy, odgrywają czynniki psychosocjologiczne.

W pracy magisterskiej należy pamiętać, że wykresy powinny uzupełniać, a nie zastępować tabelaryczną formę prezentacji wyszczególnianych w treści pracy danych liczbowych.

Wykresy powinny wyraźniej i bardziej przekonująco niż zestawienia danych liczbowych w tabeli pokazywać ważniejsze tendencje uzyskanych w badaniach współzależności, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, a zwłaszcza związanych z instrumentami i determinantami oddziaływania, w zakresie dążenia do zaspokojenia potrzeb człowieka, związanych z rozwojem, edukacją czy wreszcie restrukturyzacją firm.

Wykresy powinny wzbudzać pragnienie zdobycia dalszej wiedzy, oraz wywoływać chęć do bardziej wnikliwego, wyczerpującego zdiagnozowania przyczyn uzyskanych danych z zakresu analizowanego problemu, a także do niepohamowanego, bardziej kompleksowego podjęcia dalszych badań.

Wykresy muszą być wykonane w sposób pomysłowy i możliwie najprostszy, ale przejrzysty i atrakcyjny oraz w skali (normalnej, czy też logarytmicznej) dostosowanej do przedstawianej w nich treści pracy magisterskiej.

Obraz graficzny wykresu powinien zawierać informacje komunikatywne, a także sugestywne, które chcemy przekazać w pracy magisterskiej.

W wykresach przedstawia się również zależności między analizowanymi wielkościami, rozkładem liczebności badanego zbioru elementów dla przykładu populacji bezrobotnych w danym regionie itp. w ostatnim 5-leciu, saldo handlu zagranicznego, dynamiki przychodów i kosztów oraz innych problemów analizowanych w pracy magisterskiej.

Dodatkowe źródła wiedzy na temat pisania prac magisterskich - opracowania własne - przeczytaj uważnie:

Prace magisterskie

Podstawowymi jednostkami podziału pracy magisterskiej są rozdziały, wśród których wyróżnia się podrozdziały, zależnie od potrzeb, pierwszego, drugiego, trzeciego i dalszych stopni. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie rozdziały muszą mieć taką samą strukturę wewnętrznego podziału.

Opracowanie własne w pdf do pobrania dotyczące pisania prac magisterskich

Otrzymane materiały należy traktować wyłącznie jako pomoc w pisaniu własnej pracy.

Dorota Wrona
Chopina 5/8
20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95
Regon: 430708329

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości