Prace licencjackie - przygotowanie opracowania

Przygotowane opracowania są jedynie wzorem w pisaniu pracy licencjackiej, służącym celom informacyjnym. Są one jedynie podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć do dalszego rozszerzenia pisania pracy.


 • Nie powielamy i nie przepisujemy prac licencjackich, co wynika z indywidualnego traktowania każdego zlecenia. Wszystkie opracowania pisane są według potrzeb osoby zainteresowanej.

 • Zleceniodawca przez cały czas pisania pracy licencjackiej pozostaje w kontakcie i na bieżąco wprowadzane są wszelkie sugestie i uwagi do opracowania związanego z pomocą w pisaniu prac


Przykładowe tematy prac licencjackich:

 

 • Analiza strategiczna
 • Realizacja polityki produktu w analizowanym podmiocie
 • Zarządzanie sprzedażą w handlu detalicznym na przykładzie podmiotu
 • Tworzenie strategii firmy
 • Analiza makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego podmiotu
 • Analiza strategiczna podmiotu
 • Strategia rozwoju na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Miejsce produktu w działalności marketingowej
 • Produkt jako główny element marketingu na przykładzie wybranego podmiotu
 • Dane osobowe i ich przetwarzanie w Polsce a standardy UE
 • Podstawy prawne i zasady finansowania samorządu gminnego
 • Kompetencje samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia
 • Zmiany w gospodarce polskiej
 • Reforma administracyjna kraju i jej skutki na przykładzie wybranego województwa
 • Organy ochrony danych osobowych
 • Prywatyzacja Służby Zdrowia na przykładzie SPZOZ
 • Rola i zadania Najwyższej Izby Kontroli
 • Międzynarodowe doświadczenia w systemie ochrony zdrowia a polskie realia i możliwości
 • Najważniejsze zmiany w procesie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Samorządowy SP ZOZ
 • Internet a dane osobowe
 • Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Kompetencje gmin w zakresie ochrony zdrowia
 • Ochrona danych osobowych jako zagadnienie prawne
 • Procedura formalno-prawna i administracyjna podejmowania działalności gospodarczej
 • Działalność kredytowa banku
 • Emisja i obrót euroobligacjami
 • Banki spółdzielcze w Polsce
 • Rola i zadania RPP
 • Prawne sposoby dochodzenia przez bank roszczeń
 • Metody oceny zdolności kredytowej przez banki
 • Funkcjonowanie banków spółdzielczych w polskim systemie bankowych
 • Kredyt jako produkt bankowy
 • Euroobligacje jako sposób zaciągania zobowiązań na rynku międzynarodowym
 • Prawne sposoby zabezpieczenia kredytów
 • Ewolucja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na przykładzie wybranego banku
 • Euroobligacje na rynku międzynarodowym
 • Metodologiczne podstawy oceny zdolności kredytowej
 • Kredyty w prawie bankowym

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przygotowanych materiałów, dotyczących pomocy w korekcie pracy licencjackich i magisterskich. Korzystając z pomocy w pisaniu pracy należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 i 273 KK.


Czas realizacji pomocy w pisaniu pracy, zasady płatności itp. są ustalane wspólnie z osobą zainteresowaną w momencie rozpoczęcia współpracy uwzględniają indywidualne potrzeby zleceniodawcy. Wniesiona opłata pokrywa koszty sporządzenia opracowania pomocy w pisaniu prac, a także gwarantuje naniesienie ewentualnych korekt pisanej pracy zgodnie z wymaganiami.

Prace licencjackie

Oferujemy pomoc przy pisaniu prac licencjakich oraz pomoc w tworzeniu opracowań, które następnie mogą Państwo wykorzystać m.in. do pisania własnej pracy magisterskiej, pracy licencjackiej czy dyplomowej.

Przykładowe tematy prac licencjackich

Wszystkie opracowania związane z pomocą w pisaniu prac licencjackich są wykonywane jedynie na potrzeby osób, które je zamawiają. Nie dopuszczalna jest sprzedaż gotowych prac licencjackich, jak również udostępnianie zakresu pisanej pracy osobom trzecim.

Nie powielamy i nie przepisujemy prac licencjackich.

W ramach pomocy w pisaniu prac kontakt z firmą Dorota Wrona jest możliwy w formie: telefonicznej, osobiście lub e-mailowo.

Dorota Wrona
Chopina 5/8
20-023 Lublin

tel. 81 534 73 55
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

NIP: 712-165-56-95
Regon: 430708329

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą związana z pomocą w pisaniu prac lub pragną uzyskać dodatkowych informacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich - Kontakt


Pisanie prac © 2012 Dorota Wrona prace magisterskie, prace licencjackie z rachunkowości, ekonomii, bankowości